ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ W TRAKCIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
date of publication 31-12-2013
Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim trwającym od 1 września 2013 roku do 10 grudnia 2013 roku mogę zawrzeć umowę z pracodawcą w trakcie jej trwania np. 16 października 2013 roku i określić, iż dniem rozpoczęcia pracy jest dzień 1 listopada 2013 roku.
 
Zgodnie z art. 26 kodeksu pracy „Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.” należy stwierdzić, iż możliwe jest zawarcie umowy o pracę przez pracownika nawet w okresie gdy jest on niezdolny do wykonywania pracy co, więcej nie tylko samo zawarcie tej umowy jest dopuszczalne lecz także, skuteczne rozpoczęcie jej obowiązywania mimo, iż rzeczywiście nie doszło do rozpoczęcia świadczenia pracy. Takiej zależności nie ustanawiają przepisy Kodeksu pracy.
 
Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja pracownika zawierającego umowę w omawianych okolicznościach na tle prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa z dnia  30 października 2013 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  między innymi w art. 3 uzależnia nabycie uprawnień do świadczeń od ziszczenia się ryzyka, które wiąże się z przystąpieniem do świadczenia pracy. Oznacza to, iż dopóki pracownik w sposób rzeczywisty nie rozpocznie świadczenia pracy  to nie będzie mógł korzystać ze świadczeń społecznych.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 31 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2013 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Źródło: http://en.radapracownikow.pl/ZAWARCIE-UMOWY-O-PRACE-W-TRAKCIE-ZWOLNIENIA-LEKARSKIEGO,577,knowledge.html