Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV NIE MOŻE DYSKRYMINOWAĆ PRACOWNIKA
date of publication 31-12-2013
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 3 października 2013 roku uznał, że zwolnienie z pracy ze względu na zarażenie wirusem HIV ma charakter dyskryminujący i narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.
 
To ważny wyrok dotyczący zagadnienia, które dla wielu ludzi nie jest intuicyjnie jasne.
 
Trybunał rozpatrywał skargę obywatela Grecji, którego zwolniono z pracy ze względu na zakażenie wirusem HIV. Pracownik pracował w firmie zatrudniającej około 70 osób zajmującej się produkcja biżuterii. Gdy pozostali pracownicy dowiedzieli się o chorobie, wystosowali do pracodawcy oficjalny list, w którym domagali się zwolnienia zakażonego kolegi powołując się na prawo do zdrowia i pracy (list podpisało 33 pracowników). Pracodawca ugiął się pod żądaniami załogi i zwolnił pracownika, który po wyczerpaniu krajowej drogi sądowej ostatecznie zwrócił się do Trybunału w Strasburgu. Decyzja Greckiego Sądu Kasacyjnego będąca bezpośrednią podstawą odwołania, stwierdzała, że pracodawca był uprawniony do zwolnienia pracownika, ze względu na uzasadnioną konieczność „przywrócenia harmonijnej współpracy między pracownikami” oraz zapewnienia „prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa”.
 
Trybunał nie miał wątpliwości, że powyższa argumentacja nie znajduje uzasadnienia, a zwolnienie miało charakter dyskryminacyjny oraz naruszało przysługujące mu prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 w związku z art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności).
 
W sprawie bezsporną okolicznością był fakt, iż choroba pracownika nie miała wpływu na jego zdolność wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy ani też na sprawne funkcjonowanie firmy. W ocenie trybunału sąd kasacyjny w praktyce niesłusznie podzielił zapatrywanie pracowników, którzy ryzyko zaburzenia funkcjonowania firmy upatrywali w zaraźliwym charakterze choroby skarżącego. Czyniąc to, sąd kasacyjny błędnie uznał fałszywą, nienaukową i irracjonalną reakcje pracowników za wystarczającą przesłankę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy.
 
Trybunał uznał ponadto, że sąd kasacyjny nie przedstawił wystarczającego wyjaśnienia, w jaki sposób interesy pracodawcy przeważają nad interesem skarżącego, a w orzeczeniu sądu kasacyjnego nie udało się zachować odpowiedniej równowagi między prawami dwóch stron. Trybunał wskazał także, na istotność starannego ważenia interesów stron stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony słabszej strony stosunku jakim jest pracownik.
 
Wydaję się jednak, że w pewnych sytuacjach zakażenie wirusem HIV może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. W konkretnych sytuacjach, gdy choroba zagraża bezpieczeństwu pracowników i zakładu pracy, pracodawca będzie uprawniony do zwolnienia chorego pracownika powołując się na przepisy bhp. By nie mieć charakteru dyskryminującego takie zagrożenie musi mieć jednak charakter rzeczywisty i nie może ograniczać się tylko do powszechnego przekonania o istnieniu takiego zagrożenia.
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny : 31 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12