Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
WYSOKOŚĆ ODPRAWY PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH CZ.1
date of publication 09-05-2013
Przy aktualnej sytuacji na rynku pracy coraz częściej spotykamy się z tak zwanymi zwolnieniami grupowymi. Są to zwolnienia przeprowadzane, z przyczyn niedotyczących Pracowników, przez pracodawcę zatrudniającego min. 20 pracowników w przypadku, gdy pracodawca zwalnia w przeciągu 30 dni odpowiednio (art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) :
a)  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
b)  10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakżemniej niż 300 pracowników,
c)  30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcejpracowników. 
 
Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
Ustawodawca chcą uniknąć popadnięcia w ciężką sytuację życiową pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych, zastrzegł w art. 8 ustawy obowiązek wypłacania pracownikom zwolnionym w ramach grupowego zwolnienia, odprawy pieniężnej pozwalającej utrzymanie dotychczasowego poziomu życia w okresie niezbędnym do podjęcia nowego zatrudnienia.
 
Ustawodawca ustalając wysokość odprawy kierował się przede wszystkim okresem zatrudnienia pracownika u pracodawcy, im dłuższy okres zatrudnienia posiadają pracownicy tym dogodniejsza obejmuje ich regulacja. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy ustawodawca przewidział 3 wysokości odpraw:
a        jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
b        dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
c         trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
 
Ustawodawca w art. 8 ust. 2 ustawy dopuścił także możliwość wliczania do okresu zatrudnienia okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy zgodnie z art. 36  § 11 Kodeksu pracy w przypadku, gdy do zmiany pracodawcy doszło w drodze art. 231k.p. czyli w drodze przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 9 maja 2013 roku
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
ustawa z dnia 26  lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12