Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
WSPÓŁDZIAŁANIE STRON SPORU PRZY ORGANIZACJI AKCJI STRAJKOWEJ
date of publication 20-12-2013
Związki Zawodowe nie mają obowiązku uzgadniania z Pracodawcą organizacji akcji strajkowej. Nie jest natomiast możliwe zainicjowanie akcji strajkowej bez spełnienia wskazanej procedury z wyjątkiem okoliczności, gdy niedopełnienie procedury rozwiązywania sporów zbiorowych wynika z bezprawnego działania Pracodawcy uniemożliwiającego przeprowadzenie Rokowań lub Mediacji, a także w wypadku, gdy Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.
 
Konieczne jest ogłoszenie akcji strajkowej, a także przeprowadzenie akcji strajkowej w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Zachowanie tych warunków wydaje się niemożliwe bez uprzedniego skonsultowania z Pracodawcą warunków przeprowadzania strajku. Nie mniej nie ma takiego obowiązku, a spełnienie wskazanych zasad obciąża organizatorów akcji strajkowej w związku z czym organizatorzy strajku szczegółowo powinni kontrolować swoje działania w celu uniknięcia ewentualnego narażenia się na odpowiedzialność karną bądź cywilną przewidzianej w art. 26 ustawy.
  
Działania pracodawcy w celu uniknięcia negatywnych skutków strajków
 
Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia interesów firmy w razie strajku jest zawarcie z Związkami Zawodowymi porozumienia w drodze którego zostaną wskazane stanowiska pracy, na których nie może zostać zaprzestane wykonywanie pracy w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Takie działanie jest dopuszczalne przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ponadto jest korzystne zarówno dla Pracodawcy jak i Związków Zawodowych. Pracodawca zapewnia sobie w ten sposób nieodstępowanie przez część załogi od ich prac natomiast Organizatorzy strajku maja pewność, iż nie doprowadzą do wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w wyniku zaprzestania prac przez pracowników na pewnych stanowiskach pracy.
 
Pracodawca natomiast nie posiada innych prawnych form przeciwdziałania akcji strajkowej, w tym także nie posiada prawa do zatrudniania pracowników tymczasowych w zastępstwie pracowników, którzy biorą udział w strajku. Takie działanie jest traktowane jako obejście prawa. Jako obejście prawa są także traktowane inne metody zapewniania pracy na stanowiskach pracy, na których pracownicy uczestniczą w strajku. Takimi działaniami często jest zatrudnianie osób na czas strajku na umowę o dzieło bądź na umowę zlecenia.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 21 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12