Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
PRZYCZYNY WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
date of publication 15-01-2014
Wskazanie przez pracodawcę innych przyczyn wypowiedzenia przed sądem pracy
 
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga od pracodawcy wskazania konkretnych, prawdziwych i rzeczywistych przyczyn wypowiedzenia, które będą uzasadniały decyzję pracodawcy o rozwiązaniu umowy. Czy w procesie przed sądem pracy pracodawca może powoływać nowe przyczyny uzasadniające jego decyzję?
 
Wskazanie przyczyn w wypowiedzeniu umowy o pracę
 
Przepisy Kodeksu pracy (K.p.) nakładają na pracodawców określone obowiązki w przypadku wypowiadania umowy o pracę. Obowiązki te są różne w zależności od tego na jakiego rodzaju umowie o pracę zatrudniony był pracownik. W przypadku terminowych umów o pracę obowiązki pracodawcy ograniczają się do złożenia pisemnego oświadczenia wypowiadającego umowę (art. 30 § 3 K.p.), zawarcia w treści oświadczenia pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy (art. 30 § 5 K.p.). W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony (jak również w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) ustawodawca wymaga od pracodawcy również wskazania przyczyn wypowiedzenia (rozwiązania bez wypowiedzenia) umowy o pracę (art. 30 § 4 K.p.).
 
W orzecznictwie sądowym powszechnie przyjęto, iż w przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony przyczyny te nie muszą mieć nadzwyczajnej doniosłości, jako że jest to zwykły tryb rozwiązania umowy. Niemniej jednak ich rolą jest umożliwienie oceny w toku postępowania sądowego, czy też ten zwykły tryb rozwiązania umowy nie został przez pracodawcę zastosowany arbitralnie, dowolnie lub też sprzecznie z zasadami współżycia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2001 roku, sygn. I PKN 715/00). Zgodnie bowiem z art. 45 § 1 K.p. przy odwołaniu się do sądu w toku postępowania badane będzie czy wskazane przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia uzasadniają taką decyzję. Innymi słowy czy na podstawie wskazanych w wypowiedzeniu przyczyn pracodawca mógł zasadnie zwolnić pracownika. Przykładowo niezasadne będzie zwolnienie pracownika z uwagi na niewykonanie polecenia służbowego, które odnosiło się do prywatnego życia lub też tylko z powodu antypatii pracodawcy do pracownika lub było niezgodne z prawem.
 
Czy można powoływać się na inne przyczyny w procesie sądowym?
 
Jak zatem wynika z powyższego wskazanie w treści wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony ma na celu umożliwienie sądowi pracy kontroli czy taki krok pracodawcy można uznać za uzasadniony. Takie uprawnienie sądów daje pracownikom możliwość ochrony przed samowolą pracodawcy.
 
Wobec powyższego nie ulega wątpliwości zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, iż sądy pracy przy badaniu zasadności wypowiedzenia są zobowiązane wyłącznie do oceny tych przyczyn, które zostały przez pracodawcę wskazane w treści wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 roku, sygn. I PKN 223/99). Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca opisując przyczyny wypowiedzenia musi podać każdy szczegół. Ważne jest, by opis przyczyn był jasny dla pracownika i dawał mu konkretną odpowiedź co do zarzutów, jakie pracodawca skierował względem niego.
 
Autor: Adrian Prusik, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 15 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna:  Ustawa z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy; wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 roku, sygn. I PKN 223/99; wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2001 roku, sygn. I PKN 715/00.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12