Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
PORZUCENIE PRACY
date of publication 31-12-2013
W dzisiejszym stanie prawnym porzucenie pracy nie prowadzi do skutecznego rozwiązania stosunku pracy nie powoduje także jego wygaśnięcia. Stosunek pracy po porzuceniu przez pracownika pracy trwa nadal w związku z czym konieczne jest jego rozwiązanie.
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, takie zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Zgodnie natomiast z § 3 wskazanego rozporządzenia termin na powiadomienie pracodawcy o przyczynach wypowiedzenia może zostać niezachowany w sytuacji gdy usprawiedliwione było utrudnione przez szczególne okoliczności uniemożliwiające terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku informacyjnego, zwłaszcza spowodowanego jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. W takim wypadku pracownik informuje pracodawcę w ciągu dwóch dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej informację.
Pracodawca odczekawszy okres w którym realnie pracownik mógł powiadomić go o przyczynach nieobecności np. 2 tygodnie, gdyż nawet samotny pracownik hospitalizowany mógł by w tym czasie, przedsięwziąć kroki zmierzające do poinformowania pracodawcy o jego stanie może podjąć następujące decyzję:
  1. rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy,
  2. wypowiedzieć umowę o pracę,
Natomiast, gdy podejmie decyzję o oczekiwaniu na powrót pracownika może:
  1. rozwiązać umowę o pracę na podstawie porozumienia stron – wyłącznie jednak w sytuacji gdy pracownik wyrazi na to zgodę,
  2. nie rozwiązywać umowy o pracę, ale ukarać pracownika (karą nagany, upomnienia lub karą pieniężną, przy czym kara pieniężna za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika),
  3. nie rozwiązywać umowy o pracę i odstąpić od ukarania pracownika.
Pracownik który dopuścił się porzucenia pracy w wyniku czego pracodawca poniósł szkodę może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej zgodnie z przepisami Działu piątego, Rozdział I Kodeksu pracy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 31 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12