Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
ODPRAWA EMERYTALNO - RENTOWA
date of publication 08-08-2013
Pracownikom, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury przysługuje od pracodawcy odprawa pieniężna. Wysokość odprawy jest stała i w przeciwieństwie do odprawy pośmiertnej wysokość tej odprawy nie jest zależna od stażu pracy  u pracodawcy.
 
Każdy pracownik przechodzący na rentę lub emeryturę otrzymuje odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pamiętać jednak należy, iż odprawa przewidziana  w art. 921 Kodeksu pracy (K.p.) zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  z dnia 9 grudnia 1999 roku, sygn. akt: I KN 408/99 nie przysługuje pracownikom, którzy przechodzą na rentę rodzinną. W art. 921 K. p wskazana została wyłącznie renta z tytułu niezdolności do pracy zwana dawniej rentą inwalidzką.
 
Mimo pozornie jasnej treści art. 921 K. p  w celu nabycia omawianej odprawy konieczne jest spełnienie łącznie przesłanek:
1)      spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,
2)      ustanie stosunku pracy,
3)      zmiana statusu prawnego z pracownika na świadczeniobiorcę, oraz
4)      występowanie związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
 
W celu nabycia uprawnień do renty lub emerytury należy spełnić warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Są to na tyle zróżnicowane warunki, iż nie jest zasadnym omawianie tych warunków w niniejszym artykule.
 
Istotną przesłanką uzyskania prawa do odprawy jest zmiana statusu prawnego z pracownika na świadczeniobiorcę, która siłą rzeczy jest następstwem ustania stosunku pracy. Pamiętać należy jednak,  iż zmiana statusu nie jest jednoznaczna z ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; konieczne jest rozpoczęcie pobierania jednego z omawianych świadczeń. Dopiero po tym można mówić o zmianie statusu prawnego osoby nabywającej prawo do odprawy z pracownika na świadczeniobiorcę.
 
Przesłanka polegająca na wystąpieniu związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę lub emeryturę w praktyce wypłat odpraw emerytalno - rentowych nastręcza najwięcej wątpliwości. W tym miejscu należy wskazać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2000 roku, sygn. akt: III ZP 18/99 zgodnie z którą prawo do odprawy nie jest uzależnione od sposobu rozwiązania umowy o pracę ani od tego, która ze stron dokonuje jej rozwiązania. Ustanie stosunku pracy, może nastąpić w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika    z winy pracodawcy art. 55 § 11 nie zostało uznane przez Sąd Najwyższy  w wyroku z dnia 16 listopada 2000 roku, sygn. akt: I PKN 81/00 za uprawniające do odprawy. W związku z tym, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 K.p. także nie będzie uprawniało do odprawy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 8 sierpnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12