Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA CHRONIONEMU DZIAŁACZOWI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może oprócz nałożenia kary porządkowej obniżyć moje   wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego bez zgody związku zawodowego, jeśli jestem osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy?
 
Odpowiedź:
Nie może. Szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego uniemożliwia jednostronną zmianę warunków płacy w drodze wypowiedzenia na niekorzyść takiego pracownika, bez zgody reprezentującej go organizacji związkowej.
 
Co do zasady przewinienie pracownika uzasadniające nałożenie kary porządkowej wymienionej w art. 108 K.p., tj. upomnienia, nagany lub kary pieniężnej, może stanowić także przyczynę wypowiedzenia warunków płacy.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1979 r. (sygn. akt: I PR 64/79), „w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy wypowiedzenie warunków płacy wprawdzie nie jest karą porządkową, ale może być środkiem dyscyplinującym. Artykuł 108 K.p. bowiem numeratywnie wymienia tylko rodzaje kar, jakie zakład pracy może zastosować wobec pracownika, a wśród nich nie ma kary w postaci obniżenia wynagrodzenia.  Natomiast poza karami porządkowymi przepisy prawa pracy przewidują szereg środków o charakterze dyscyplinującym stosowanych wobec pracowników naruszających dyscyplinę pracy, wśród których najsurowszym jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.”  Teza ta została doprecyzowana w bardzo istotnej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r. o sygn. akt: III PZP 10/85, w której stwierdzono, że skoro wypowiedzenie nie jest karą, nie ma prawnych przeszkód do jego zastosowania z powodu tego samego przewinienia, które stanowiło podstawę wymierzonej kary porządkowej, jeżeli uzasadnia to waga przewinienia. Podsumowując można stwierdzić, iż na gruncie Kodeksu pracy nie istnieje zakaz udzielenia kary porządkowej i jednocześnie dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia warunków płacy z tej samej przyczyny, o ile czyn pracownika jest na tyle istotny, iż uzasadnia wypowiedzenie zmieniające. Natomiast, jeżeli chodzi o działacza związkowego podlegającego szczególnej ochronie stosunku pracy, należy mieć na uwadze treść art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który stanowi, iżpracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej (organizacji międzyzakładowej – art. 32 w związku z art. 34 ustawy o związkach zawodowych) nie może zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść wskazanego powyżej  pracownika. W świetle rzeczonego przepisu, nałożenie kary porządkowej nie jest jednostronną zmianą warunków pracy i płacy i jest dopuszczalne, ale obniżenie wynagrodzenia z tego samego tytułu w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę, wymaga już zgody reprezentującej pracownika organizacji związkowej.  Brak takiej zgody będzie powodował wadliwość czynności pracodawcy i w konsekwencji możliwość stwierdzenia niezgodności z prawem wypowiedzenia warunków pracy przez Sąd pracy.
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 3 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12