Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z KOBIETĄ W CIĄŻY – UMOWA PRZEDWSTĘPNA
date of publication 20-12-2013
Częstą praktyką rynkową jest zawieranie umów przedwstępnych między kandydatem do pracy a przyszłym pracodawcą, których celem jest zapewnienie nawiązania stosunku pracy na określonych warunkach w przyszłości. Może się zdarzyć, że już po zawarciu umowy przedwstępnej, ale jeszcze przed zawarciem definitywnej umowy o pracę kandydatka do pracy zajdzie w ciąże. Czy taka osoba jest wówczas objęta ochroną przewidzianą przez kodeks pracy? Czy pracodawca może uchylić się od zawarcia umowy o pracę?
 
Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z kobietą w ciąży dotyczy osoby będącej już pracownikiem. Kandydatka do pracy, z którą zawarto wyłącznie umowę przedwstępną nie jest więc jeszcze objętą ochroną przewidzianą w kodeksie pracy.
 
Jeśli chodzi natomiast o konsekwencje umowy przedwstępnej, zasadą jest, że służyć ma ona zawarciu umowy definitywnej. Jeżeli któraś ze stron uchyla się przed wykonaniem umowy przedwstępnej czyli nie zawiera umowy o pracę mimo upływu wskazanego w umowie przedwstępnej terminu, drugiej stronie przysługują określone roszczenia. Warunkiem ich dochodzenia jest określenie przez umowę przedwstępną podstawowych elementów stosunku pracy:
- stron umowy
- rodzaju umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony),
- stanowiska pracy,
- wymiaru czasu pracy
- wysokości wynagrodzenia.
 
Jeśli umowa przedwstępna zawiera wskazane powyżej elementy kandydatka do pracy może dochodzić: odszkodowania lub zawarcia przyrzeczonej umowy.
 
Przy odszkodowaniu osoba ta będzie mogła żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Chodzi tu np. o koszty dojazdu itp., ale również utracone wynagrodzenie, które pracownik uzyskiwał z poprzedniego stosunku pracy, rozwiązanego przez niego z uwagi na to, iż liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Szkodą nie będzie jednak sam brak otrzymania obiecanego w umowie przedwstępnej wynagrodzenia. W umowie przedwstępnej może być jednak również przewidziana kara umowna na wypadek uchylania się od zawarcia umowy definitywnej, której może dochodzić kandydat do pracy.
 
Mimo że samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje automatycznie nawiązania stosunku pracy w wyniku sporu sądowego może dojść do zawarcia umowy o pracę (wyrok sądu zastąpi wówczas oświadczenie woli pracodawcy). Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok z 5 lipca 2011 roku, I PK 2/11) wskazuje, że pracodawca nie musi wywiązywać się z obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej jedynie, jeśli istnieje obiektywna niemożność zatrudnienia pracownika (np. nie wybudowano jeszcze zakładu pracy itp.).
 
Podsumowując, jeśli w umowie przedwstępnej zostały określone podstawowe warunki zatrudnienia istnieje duże prawdopodobieństwa „przymusowego” zawarcia umowy o pracę z kandydatką, zgodnie z art. 390 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy
 
Autor: Izabela Dziubak, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2011, sygn. akt I PK 2/11; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12