Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
KIEDY WYKORZYSTAĆ URLOP
date of publication 02-07-2013
Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy). Urlop wypoczynkowy przyznawany jest zgodnie z art. 152 – 173 Kodeksu pracy (K.p.) podstawową funkcją wskazanych przepisów jest zapewnienie pracownikowi okresów w trakcie, których nie ma obowiązku świadczenia pracy, a które powinien poświęcić na wypoczynek. W doktrynie prawa pracy pojawiają się nawet poglądy zgodnie, z którymi pracownicy nie mogą wykorzystywać urlopów wypoczynkowych w innych celach niż rzeczywisty wypoczynek. Jest to pogląd niewątpliwie słuszny w oparciu o funkcje urlopu wypoczynkowego, jednak w związku z rzeczywistą praktyką i potrzebami pracowników ma marginalne znaczenie. Urlop wypoczynkowy może być wykorzystywany w częściach, jednak w celu zapewnienia pracownikom możliwości wypoczęcia na urlopie ustawodawca zastrzegł, że przynajmniej jedna część urlopu powinna trwać nie krócej niż nieprzerwanie 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 K.p.). Urlop w wymiarze zgodnym z art. 154 K.p.( 20 lub 26 dni w  zależności od stażu pracy) przysługuje corocznie pracownikowi i powinien zostać wykorzystany w roku, za który przysługuje.
 
Co do zasady zgodnie z art. 163K.p.urlop wypoczynkowy powinien być udzielany przez pracodawcę w ramach rocznego planu urlopów. W praktyce jednak wielu pracodawców nie tworzy urlopowego takich planów, a nawet w przypadku gdy taki plan urlopowy jest stworzony jest wiele sytuacji, w których dochodzi do zmiany terminu wykorzystania urlopu przez pracownika. Często dochodzi do sytuacji, w których nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w roku, za który on przysługuje. Dlatego Ustawodawca przewidział obowiązek wykorzystania zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku, zgodnie z art. 168 K.p. Nie oznacza to jednak, iż w razie nieudzielenia pracownikowi zaległego urlopu do dnia 30 września pracownik ten traci prawo do tego urlopu. Oznacza to jedynie, iż pracodawca naraża się na karę przewidzianą w art. 282 K.p. W skrajnych sytuacjach może dojść do przypadku, w którym pracownikowi przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowe. Okres ten wynosi 3 lat od dni, gdy roszczenie o urlop wypoczynkowy stanie się wymagalne. Zgodnie zwyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 sygn. akt I PKN 367/00 roszczenie staje się wymagalne końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy, w związku natomiast z zmianą stanu prawnego zgodnie z którą zaległy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany do 30 września następnego roku co oznacza, iż okres przedawnienia liczy się od końca trzeciego kwartału następnego roku.
 
Jak wykazano wcześniej, niezależnie od woli stron nie ma możliwości zamiany urlopu wypoczynkowego na świadczenie finansowe, niezależnie od ewentualnych potrzeb pracodawcy czy pracownika. Pracownik w pierwszej kolejności ma prawo do wykorzystania urlopu na wypoczynek. Zapłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy możliwa jest wyłącznie w sytuacji, gdyurlop nie został wykorzystany  w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
 
 
Autor Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 2 lipca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12