Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
CZY JAZDA SŁUŻBOWYM AUTEM W CELACH PRYWATNYCH JEST LEGALNA
date of publication 31-12-2013
Odpowiedź na powyższe pytanie będzie zależeć od tego, co strony stosunku pracy postanowią przy podpisywaniu umowy. Nie ma bowiem przeszkód by pracodawca umożliwił pracownikowi korzystanie z służbowego samochodu także w celach prywatnych poza godzinami pracy. W praktyce zasady korzystania z samochodu firmowego najczęściej ustala się w wewnętrznych regulaminach lub osobnych umowach cywilnoprawnych zawieranych z pracownikiem.
 
Należy mieć jednak świadomość, iż umożliwienie pracownikowi nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych rodzi określone konsekwencje podatkowe. W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu do celów niezwiązanych z pracą stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Według ustawy  przychodami są bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, a także innych nieodpłatnych świadczeń.
 
Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany do wyliczenia wartość przyznanego świadczenia, a następnie tak ustaloną kwotę dodać do pozostałych przychodów uzyskiwanych przez danego pracownika ze stosunku pracyi od  uzyskanej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
 
Co zatem w sytuacji, gdy sposób korzystania z samochodu służbowego nie jest w żaden sposób ustalony z pracodawcą?
 
Wydaję się, że z ogólnych obowiązków pracownika określonych w art. 100 Kodeksu pracy (dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie, zachowanie zasad współżycia społecznego) oraz z zasady lojalności cechującej stosunek pracy, można wyciągnąć wniosek, iż pracownik powinien raczej powstrzymywać się od wykorzystywania samochodu służbowego do celów nie związanych z pracą. W każdym razie, pracownik powinien dążyć do uzyskania zgody pracodawcy na wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Niewykonanie powyższego obowiązku, może rodzić odpowiedzialność porządkową, a nawet być podstawą do rozwiązania umowy o pracę. Informowanie pracodawcy o każdym nawet krótkotrwałym wykorzystaniu samochodu firmowego, w praktyce jest mocno uciążliwe dla obu stron stosunku pracy, stąd rekomenduje się regulowanie tej kwestii w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
 
Autor: Jakub Wiewióra, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny : 23 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12