Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
knowledge base
NA JAK DŁUGI OKRES MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONE ODPROWADZANIE SKŁADEK DO PPE
date of publication 31-12-2013
Czy pracodawca ma możliwość „zmuszenia” reprezentacji pracowników do wyrażenia zgody na zastosowanie zawieszenia odprowadzania składek?
 
Mówiąc o zawieszeniu odprowadzania składek do PPE zgodnie z art. 38 ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych możemy rozróżnić dwie sytuacje:
1)    zawieszenie jednostronne dokonane przez pracodawcę,
2)    zawieszenie dokonane na podstawie porozumienia zawartego przez pracodawcę
z reprezentacją pracowników.
Z ZASIŁKU CHOROBOWEGO NIE POTRĄCA SIĘ WPŁAT NA III FILAR
date of publication 20-12-2013
Czy pracodawca może potrącać składkę dodatkową do pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w przypadku choroby zatrudnionego?
RODZAJE SKŁADEK W PRACOWNICZYM PROGRAMEM EMERYTALNYM - SKŁADKA DODATKOWA
date of publication 19-12-2013
Składka dodatkowa natomiast jest składką dobrowolną finansowaną przez Uczestnika. W przypadku, kiedy Umowa zakładowa nie wyłącza możliwości wnoszenia składek  dodatkowych do PPE, decyzję o tym, czy będą one faktycznie wnoszone i w jakiej wysokości podejmuje sam Uczestnik. W sytuacji, gdy wolą Uczestnika jest oszczędzanie większej ilości środków, niż te które są wnoszone do PPE w ramach składek podstawowych, ma on możliwość zadeklarowania wnoszenia też składek dodatkowych, które będą powiększały kapitał zgromadzony w Programie. W tym celu Uczestnik powinien złożyć deklarację, w której określi wysokość składki dodatkowej, którą Pracodawca będzie potrącał co miesiąc z jego wynagrodzenia i odprowadzał na rachunek w PPE (art. 25 ust. 2 i 5 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawa o PPE). 
LIKWIDACJA PROGRAMU NA PODSTAWIE JEDNOSTRONNEJ DECYZJI
date of publication 17-12-2013
Czy pracodawca może po prostu na podstawie jednostronnej decyzji zlikwidować program emerytalny ? Jeśli tak, to czy ma zastosowanie przepis art. 40 ust. 2 pkt. 3) czy art. 40 ust. 2 pkt. 4) ustawy ?
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych ( Dz. U. z 200r., Nr 143, poz. 12002) (ustawa o PPE), dopuszczalne jest podjęcie przez pracodawcę decyzji w sprawie likwidacji programu w jednej z dwóch sytuacji:
LIMITY WPŁAT NA IKE ORAZ SKŁADKI DODATKOWEJ DO PPE W 2014 ROKU
date of publication 16-12-2013
11 grudnia 2013 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2014 roku.
 
 
DODATKOWA UMOWA ZLECENIE A SKŁADKA NA PPE
date of publication 16-09-2013
Jakich mamy dokonać wyliczeń składki na PPE w odniesieniu do pracownika, z którym zawarliśmy dodatkową umowę zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł? Czy od tego wynagrodzenia należy również odprowadzić składkę podstawową na PPE?
 
 
URLOP WYCHOWAWCZY A SKŁADKA PODSTAWOWA NA PPE
date of publication 11-09-2013
Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jednak składki emerytalne i rentowe są finansowane z Budżetu Państwa - czy powinniśmy od postawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych naliczać składkę podstawową na PPE?
NALICZANIE SKŁADKI PODSTAWOWEJ NA PPE OD ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO
date of publication 04-09-2013
Pracownik przebywa na zasiłku macierzyńskim – kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak składki emerytalne i rentowe są finansowe z Budżetu Państwa – czy powinniśmy od kwoty zasiłku macierzyńskiego naliczać składkę podstawową na PPE?
POTRĄCENIE SKŁADKI DODATKOWEJ NA PPE Z ZASIŁKU CHOROBOWEGO
date of publication 30-08-2013
Pracownik jest chory cały miesiąc i ma wypłacany tylko zasiłek chorobowy – składka podstawowa na PPE nie będzie naliczona ponieważ nie wystąpi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale czy można z zasiłku potrącać składkę dodatkową na PPE?
 
 
PRZERWA W PRACY A UCZESTNICTWO W PPE
date of publication 22-07-2013
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę ale pozostał nieaktywnym uczestnikiem PPE. Po roku został ponownie zatrudniony. U pracodawcy prowadzącego PPE dla przystąpienia pracownika do programu wymagany jest 6-miesięczny nieprzerwany okres zatrudnienia u tego pracodawcy. Czy wymagany jest ponownie okres 6-cio miesięcznej pracy, żeby mógł zostać ponownie aktywnym uczestnikiem programu?
 
 
CZY SKŁADKI NA PPE NALEŻY NALICZAĆ I ODPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE W TRAKCIE TRWANIA STOSUNKU PRACY UCZESTNIKA PPE
date of publication 18-07-2013
Umowa o pracę z pracownikiem będącym uczestnikiem PPE została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2012 roku. Pomimo tego, były pracownik nie zrezygnował z uczestnictwa w PPE - pozostał nieaktywnym uczestnikiem programu (nie dokonał wypłaty, transferu, ani zwrotu).  W dniu 10 stycznia 2013 roku byłemu już pracownikowi wypłacono wynagrodzenie za grudzień, a dodatkowo w dniu 15 stycznia 2013 roku pracodawca wypłacił mu również wyrównanie z tytułu rozliczenia godzin nadliczbowych. Czy od tych wynagrodzeń należy odprowadzić składki na PPE?
 
 
KONTRAKT MENADŻERSKI A UCZESTNICTWO W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM
date of publication 10-04-2013
Czy menadżerowie zatrudnieni na podstawie kontraktów menadżerskich mogą uczestniczyć w pracowniczych programach emerytalnych? Niniejsza wątpliwość wynika ze szczególnych regulacji ustawy o PPE i rozumieniu pojęcia pracownik, które jest zawarte w  Kodeksie pracy.
PODSTAWY PRAWNE I OBOWIĄZEK TWORZENIA ZFŚS ORAZ PPE
date of publication 10-12-2012
Podstawą prawną dla tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która w art. 3 ust 1 wprowadza zasadę tworzenia tego rodzaju funduszy u pracodawców zatrudniających, co najmniej 20 pracowników. Jednakże obowiązek tworzenia funduszu nie jest bezwzględny. Może on być bowiem uchylony jeśli przepisy zakładowego prawa pracy stanowią o nietworzeniu u danego pracodawcy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFSŚ).
RODZAJE SKŁADEK W PRACOWNICZYM PROGRAMEM EMERYTALNYM - SKŁADKA PODSTAWOWA
date of publication 27-11-2012
Rodzaje składek jakimi może być zasilany Pracowniczy Program Emerytalny (dalej: PPE) określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych. Zgodnie z przywołaną regulacją środki gromadzone w PPE są wnoszone w ramach składek podstawowych i składek dodatkowych. Składki te różnią się od siebie zasadniczo, jednak służą wspólnemu celowi – gromadzeniu oszczędności na poczet przyszłej emerytury.
KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYPŁACIĆ OSZCZĘDNOŚCI ZGROMADZONE W RAMACH PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO?
date of publication 21-11-2012
Środki zgromadzone w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (dalej: PPE) Uczestnik może wycofać z Programu zlecając dyspozycję wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Każdy ze sposobów wycofania środków wymaga spełnienia określonych ustawowo przesłanek, jednak wyłącznie wycofanie środków w formie wypłaty jest sposobem ich wycofania, który realizuje cel oszczędzania w PPE i korzysta z przywilejów jakimi jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
JAK DŁUGO PRACODAWCA POWINIEN PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH?
date of publication 14-11-2012
Ustawodawca przewiduje różne okresy, przez które Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ich długość jest uzależniona od rodzaju dokumentów. Najdłuższy okres przechowywania przewidziany jest dla dokumentacji osobowej pracowników i wynosi 50 lat od dnia zakończenia pracy u danego Pracodawcy oraz dla dokumentacji płacowej, którą Pracodawca zobowiązany jest przechowywać przez okres 50 lat od dnia jej wytworzenia. Natomiast dokumentacja ubezpieczeniowa (kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty) Pracodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres
5 lat od dnia jej przekazania do ZUS.
 
USTANIE ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY PROWADZĄCEGO PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY A ŚRODKI ZGROMADZONE PRZEZ UCZESTNIKA W PROGRAMIE
date of publication 13-11-2012
W związku z przyznaną przez ustawodawcę swobodą zatrudniania i odpowiadającą jej swobodą wyboru miejsca pracy oraz panującymi aktualnie na polskim rynku pracy realiami, powszechnym zjawiskiem jest rozwiązywanie umów o pracę łączących Pracodawców również z Pracownikami będącymi Uczestnikami Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: PPE). Konsekwencją takich decyzji, bez względu na to czy zostały one podjęte przez Pracownika czy Pracodawcę, jest ustanie zatrudnienia, które ma również doniosłe znaczenie w przypadku kiedy były Pracownik jest Uczestnikiem PPE prowadzonego przez dotychczasowego Pracodawcę. W takiej sytuacji powstaje pytanie: co stanie się ze środkami zgromadzonymi w PPE prowadzonym przez dotychczasowego Pracodawcę po ustaniu zatrudnienia? Jakie możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi w PPE prowadzonym przez dotychczasowego Pracodawcę będzie miał Pracownik po ustaniu zatrudnienia u tego Pracodawcy?
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO?
date of publication 08-11-2012
Pracowniczy Program Emerytalny jest tworzony w celu umożliwienia Pracownikom gromadzenia oszczędności, które będą mogły być wykorzystane przez nich na cele emerytalne. Z tego względu zasadą jest, iż prawo przystąpienia do PPE przysługuje każdemu Pracownikowi, który jest zatrudniony u Pracodawcy prowadzącego Program nie krócej niż 3 miesiące (art. 5 ust. 1 uPPE).
ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADKI DODATKOWEJ
date of publication 05-11-2012
Środki gromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym (dalej: PPE) pochodzą w szczególności z wpłat dokonywanych w postaci składek podstawowych i składek dodatkowych. O ile w przypadku składki podstawowej finansowanej w całości przez Pracodawcę jej wysokość jest ustalona w Umowie zakładowej, o wysokości składki dodatkowej, którą zasilany jest rachunek Uczestnika w PPE decyduje sam Uczestnik.
KIEDY BYŁY PRACOWNIK MOŻE PRZENIEŚĆ ŚRODKI ZGROMADZONE W RAMACH JEDNEGO PPE DO INNEGO PPE, KTÓREGO JEST UCZESTNIKIEM?
date of publication 04-09-2012
W przypadku, gdy pracownik jest uczestnikiem kilku Pracowniczych  Programów Emerytalnych, przeniesienie środków w nich zgromadzonych do jednego programu jest możliwe na podstawie wypłaty transferowej. Art. 43 ust 2 ustawy opracowniczych programach emerytalnych (o PPE )stanowi zamknięty katalog przypadków, kiedy jest możliwe dokonanie wypłaty transferowej. Zgodnie z tym przepisem, wypłaty transferowej dokonuje się do innego PPE, którego uczestnikiem jest uczestnik programu, na jego Indywidulane Konto Emerytalne lub w przypadku śmierci uczestnika na IKE osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika na jego rachunek w programie, na warunkach określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zwrócenia uwagi natomiast wymaga fakt, że wypłata transferowa nie jest dokonywana automatycznie w przypadku zaistnienia takiej możliwości. Były pracownik nie ma również obowiązku dokonania takiej wypłaty, pomimo że  np. stosunek pracy łączący go z pracodawcą prowadzącym program został rozwiązany. Do czasu skorzystania z możliwości dokonania wypłaty transferowej środki zgromadzone na rachunku uczestnika są nadal przechowywane i inwestowane przez dotychczasowego pracodawcę.
PPE A PRZEJĘCIE CZĘŚCI PRACOWNIKÓW
date of publication 31-08-2012
W przypadku, gdy Pracodawca A przejmuje na podstawie art. 23(1) Kodeksu pracy (dalej: KP) grupę pracowników od Pracodawcy B i jest to przejęcie części zakładu pracy w rozumieniu przepisów KP, przejmowani pracownicy Pracodawcy B stają się z mocy prawa pracownikami Pracodawcy A . Jednakże, w przypadku, gdy zarówno przez Pracodawcę A, jak i przez Pracodawcę B prowadzone są Pracownicze Programy Emerytalne (dalej: PPE) i pomimo przejęcia grupy pracowników od Pracodawcy B, Pracodawca ten będzie nadal prowadził dotychczasowe PPE dla pozostałych pracowników. Powyższe oznacza, że PPE będzie funkcjonowało w dalszym ciągu w pozostałej, nieprzejętej przez Pracodawcę A części zakładu pracy Pracodawcy B.
CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PODSTAWOWEJ W TRAKCIE TRWANIA PROGRAMU BEZ SKŁADANIA WNIOSKU DO KNF?
date of publication 30-08-2012
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: u PPE) wysokość składki podstawowej określa umowa zakładowa zawarta pomiędzy Pracodawcą, a Reprezentacją pracowników. Natomiast na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3) wpis do rejestru programów prowadzonego przez organ Nadzoru obejmuje również warunki uczestnictwa w programie określone w umowie zakładowej. W celu określenia, jakie warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej powinny być wpisane do rejestru, art. 37 ust. 3 u PPE odsyła do rozporządzenia z dnia 28 maja 2004 roku Ministra Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych. Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia warunki uczestnictwa zawarte w umowie zakładowej, które podlegają wpisowi do rejestru to m.in. wysokość składki podstawowej.
UMOWY W RAMACH PPE TYLKO NA CZAS NIEOKREŚLONY
date of publication 20-06-2012
Czy pracodawca decydują się założyć pracowniczy program emerytalny może zawrzeć umowy składające się na ten program na czas określny np. 10 lat?
 
Mając na uwadze całokształt przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (uPPE) oraz samej konstrukcji prawnej instytucji pracowniczego programu emerytalnego wynika, iż zawarcie w ramach PPE umów terminowych byłoby sprzeczne tak z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi tworzenia, funkcjonowania i likwidacji pracowniczego programu emerytalnego, jak też z zasadniczym celem jego tworzenia.
 
Pracownicze programy emerytalne to forma dodatkowego grupowego oszczędzania na cele emerytalne, tzw. III filar, który jest organizowany i finansowany przez pracodawcę dla swoich pracowników. Pracownicze programy emerytalne (PPE) funkcjonują w Polsce od 1999 roku, a na koniec 2010 roku wedle danych Komisji Nadzoru Finansowych było nimi objętych około 350.000 Polaków oszczędzających w ramach około 1200 programów. Nie jest to jeszcze świadczenie powszechne, jednakże z pewnością już zauważalne, szczególnie w przypadku dużych pracodawców. Przykładowo, prawie połowa spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG-20 oferuje tego rodzaju świadczenie swoim pracownikom.
 
REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW DLA CELÓW PPE
date of publication 20-06-2012
Pracodawca zdecydował się zaoferować pracownikom pracowniczy program emerytalny – finansowaną przez niego formę dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. W naszej firmie nie działają związki zawodowe, a do utworzenia PPE niezbędne jest zawarcie umowy zakładowej między pracodawcą a reprezentacją pracowników. W jaki sposób powinno się wyłonić taką reprezentację i jakie są jej kompetencje?
 
Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych u pracodawców, których nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
 
W praktyce tryb wyłaniania reprezentacji pracowników różni się u poszczególnych pracodawców. W niektórych zakładach pracy reprezentacja ta jest wybierana przez ogólne zebranie załogi, w innych członków wybierają poszczególne jednostki organizacyjne pracodawcy.  
KONSEKWENCJE NIESKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WYPŁATY ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPE W PRZYPADKU LIKWIDACJI PROGRAMU
date of publication 20-06-2012
Kiedy można wypłacić środki zgromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym?
 
Wypłata środków z PPE jest wycofaniem środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym. Wypłata jest zasadniczym celem oszczędzania w PPE. Odbywa się na zasadach określonych w umowie zakładowej regulującej dany program, które to zasady muszą być niesprzeczne z wymogami zawartymi w art. 42 i 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) (dalej: uPPE).
 
W ramach wypłaty uczestnik otrzymuje do dyspozycji wszystkie środki zgromadzone w programie nie pomniejszone o żadne należności publicznoprawne.
TERMINY NALICZANIA I PRZELEWU SKŁADEK W RAMACH PPE
date of publication 20-06-2012
Jakie są terminy naliczania oraz przelewu składki na rzchunek uczestnika Pracowniczego Programu Emerytalnego istnijącego u pracodawcy?
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) (dalej: uPPE) terminy naliczania oraz przelewu składki na rachunek uczestnika wskazuje umowa zakładowa. Zgodnie z brzmieniem przepisu ustawodawca dopuszcza możliwość określenia odmiennych terminów naliczania składek i ich przelewu.
 
Art. 24 ust. 4 uPPE określa natomiast termin w jakim pracodawca nalicza i odprowadza składkę podstawową. Zgodnie z tym przepisem, w odniesieniu do składników wynagrodzenia należnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, składka jest odprowadzana w okresach miesięcznych. 
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UTWORZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
date of publication 20-06-2012
Jakie podmioty są uprawnione do utworzenia Pracowniczego programu emerytalnego?
 
Ustawodawca praktycznie nie ograniczył podmiotowo możliwości tworzenia PPE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot będący pracodawcą, tj. zatrudniający pracowników, może utworzyć oraz prowadzić pracowniczy program emerytalny. Pozostaje przy tym bez znaczenia forma prawna czy organizacyjna, w której dany pracodawca prowadzi swoją działalność.
 
W praktyce programy powstają w zróżnicowanych z punktu widzenia obowiązujących przepisów podmiotach, jak: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, państwowe osoby prawne, spółdzielnie, spółdzielcze kasy oszczędnościowo rozliczeniowe, stowarzyszenia, spółki jawne, spółki cywilne, a także podmioty zorganizowane w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
WYBRANE CECHY PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
date of publication 20-06-2012
Jakie są istotne cechy Pracowniczego programu emerytalnego?
 
Z punktu widzenia zasad wynagradzania w firmie Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest dodatkowym, dobrowolnym świadczeniem oferowanym pracownikom przez pracodawcę. Natomiast kluczową kwestią dla konstrukcji PPE jest fakt, iż jest to świadczenie, które może, ale nie musi być zaoferowane pracownikom przez pracodawcę prowadzącego program.
 
Jest to świadczenie pracownicze wymieniane często w jednym szeregu z innymi świadczeniami oferowanymi przez pracodawców swoim pracownikom, takimi jak: pakiety medyczne, ubezpieczenia na życie czy programy akcyjne, bądź opcje na akcje. Ustawodawca przyjął przy tym zasadę, iż PPE jest związane z pracodawcą, nie zaś z pracownikiem czy podmiotem zarządzającym (jak ma to miejsce w przypadku osób oszczędzających w ramach IKE). 
ISTOTA DZIAŁANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
date of publication 20-06-2012
Jaka jest istota działania Pracowniczego programu emerytlanego?
 
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o Pracowniczych programach emerytalnych (PPE) z 2004 r. istotą pracowniczego programu emerytalnego jest długoterminowe gromadzenie środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz uczestnika, wypłacanych uczestnikowi w wieku emerytalnym.
 
Wiek ten został w ramach PPE zrównany dla obydwu płci i określony na 60 lat. Jest to przejaw stosowania się polskiego ustawodawcy do unijnej zasady równości kobiet i mężczyzn, która wynika w szczególności z art. 8 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W Traktacie tym nakazuje się dążyć we wszystkich działaniach do osiągania równości między mężczyznami i kobietami.
FORMY UBEZPIECZENIOWE PPE
date of publication 20-06-2012
Jakie są formy ubezpieczeniowe Pracowniczego programu emerytalnego?
 
Istotną różnicą między formami PPE jest wynikający z treści przepisów ustawy o PPE z 2004 r. obowiązek przeznaczania określonego procentu składki podstawowej na ochronę ubezpieczeniową w przypadku wyboru tej formy. Art. 6 powyższej ustawy wprowadza bowiem dolny oraz górny limit kosztów ochrony ubezpieczeniowej, które zakład ubezpieczeń może pobierać w przypadku, gdy PPE jest prowadzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 
Przepisy zawierają nakaz przeznaczania na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, co najmniej 85% każdorazowej składki podstawowej opłaconej za uczestnika. Jednocześnie koszty ochrony muszą stanowić co najmniej 1% kwoty składki podstawowej. Oznacza to, iż z mocy samych przepisów oszczędzanie w PPE na przyszłą emeryturę w przypadku tej formy musi się wiązać z ponoszeniem obowiązkowych kosztów. Powoduje to potencjalnie zmniejszenie wysokości emerytury. 
FORMY INWESTYCYJNE PPE
date of publication 20-06-2012
Jakie są formy inwestycyjne Pracowniczego programu emerytalnego?
 
Do form inwestycyjnych PPE należy zaliczyć pracowniczy fundusz emerytalny oraz umowę o wnoszenie składek do funduszy inwestycyjnych.
 
Cechą wspólną tych form jest świadczenie pieniężne, jakie otrzyma uczestnik PPE gromadzący środki w tej formie, na które składają się wpłacone przez lata oszczędzania składki podstawowe i dodatkowe, jak też wypracowane przez podmiot zarządzający zyski. 
FORMY W JAKICH MOŻE BYĆ PROWADZONY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY
date of publication 20-06-2012
W jakich formach może być prowadzony Pracowniczy program emerytalny?
 
Pracowniczy program emerytalny jest zorganizowanym i finansowanym przez pracodawcę grupowym oszczędzaniem pracowników danego pracodawcy na emeryturę. Z punktu widzenia prawnego PPE jest zespołem trzech stosunków prawnych, którym odpowiadają dwie pisemne umowy oraz relacja między uczestnikiem a pracodawcą powstała na podstawie pisemnego przystąpienia uczestnika do PPE.
 
Każdy program opiera się na pisemnej umowie zakładowej zawieranej między pracodawcą a reprezentacją pracowników danego pracodawcy. W umowie tej regulowane są najważniejsze kwestie związane z danym PPE, w tym wysokość składki podstawowej opłacanej do programu przez pracodawcę, forma, w jakiej on prowadzony oraz konkretny podmiot nim zarządzający.
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH UTWORZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO
date of publication 20-06-2012
Czy do umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów wskazanych w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych w celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego  należy stosować regulacje tejże ustawy?
 
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (zwaną dalej: uPZP) ustawa znajduje zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1)    jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2)  inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
    a. finansują je w ponad 50 % lub
    b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
    c. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
    d. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
4)  związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
5) inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności szczegółowo wskazanej w ustawie (art. 132 uPZP), a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-4, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
   a. finansują je w ponad 50 % lub
   b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
   c. posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
   d. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
   e. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
6)  inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
   a. ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-4,
   b. wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   c. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
7)  podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
  
Czy do umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów wskazanych w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych w celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego  należy stosować regulacje tejże ustawy?
 
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (zwaną dalej: uPZP) ustawa znajduje zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1)    jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2)  inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
    a. finansują je w ponad 50 % lub
    b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
    c. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
    d. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
4)  związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
5) inne niż określone w pkt 1-4 podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności szczegółowo wskazanej w ustawie (art. 132 uPZP), a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-4, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
   a. finansują je w ponad 50 % lub
   b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
   c. posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
   d. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
   e. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
6)  inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
   a. ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-4,
   b. wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
   c. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
7)  podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
KIEDY JEST MOŻLIWA WYPŁATA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM (PPE)?
date of publication 20-06-2012
Kiedy jest możliwa wypłata środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE)?

Wypłata środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jest wycofaniem środków zgromadzonych w tym programie. Wypłata jest zasadniczym celem oszczędzania w PPE.

Odbywa się na zasadach określonych w umowie zakładowej regulującej dany program, które to zasady muszą być niesprzeczne z wymogami zawartymi w art. 42 i 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: uPPE).  
KTO JEST UPRAWNIONY DO WYPŁATY ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM (PPE) PO ŚMIERCI UCZESTNIKA?
date of publication 20-06-2012
Kto jest uprawniony do wypłaty środków zgromadzonych w Pracowniczym  Programie Emerytalnym (PPE) po śmierci Uczestnika?

Spadkobiercy Uczestnika są uprawnieni do otrzymania środków na zasadach ogólnych tylko w sytuacji braku rozporządzenia na wypadek śmierci.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (dalej: uPPE) uczestnik może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego rachunku w PPE na wypadek śmierci poprzez wskazanie osoby fizycznej lub osób fizycznych uprawnionych do ich odbioru.  
W CZYIM INTERESIE LEŻY FUNKCJONOWANIE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH?
date of publication 20-06-2012

W czyim interesie leży funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych?


Głównymi beneficjentami oszczędzania w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) są pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który zdecyduje się założyć taki  program.

Tak więc to w ich interesie jest jak najbardziej żeby pracodawca taki program utworzył, i prowadził. A to przede wszystkim dlatego, że tylko dzięki takiej grupowej, zorganizowanej i co najważniejsze finansowanej przez pracodawcę formie oszczędzania na emeryturę, pracownik ma szanse coś na starość odłożyć. 

CZY ŁATWO JEST UTWORZYĆ PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY?
date of publication 20-06-2012

Czy łatwo jest utworzyć pracowniczy program emerytalny?             

Obecnie, po ponad 12 latach praktycznego funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE), doświadczeń praktycznych ponad 1250 funkcjonujących oraz w sytuacji gdy mamy już kilkudziesięciu potencjalnych usługodawców PPE w postaci towarzystw ubezpieczeń na życie, pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, to utworzenie PPE z punktu widzenia formalnego jest łatwą sprawą.

Wystarczy wybrać usługodawcę i poprosić go o przygotowanie umów. 

W JAKICH FORMACH MOŻE BYĆ PROWADZONY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY?
date of publication 20-06-2012
W jakich formach może być prowadzony pracowniczy program emerytalny?
 
Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest zorganizowanym i finansowanym przez pracodawcę grupowym oszczędzaniem pracowników danego pracodawcy na emeryturę. Ustawodawca przewidział cztery formy, w których mogą być tworzone PPE.
 
Z punktu widzenia prawnego PPE jest zespołem trzech stosunków prawnych, którym odpowiadają dwie pisemne umowy oraz relacja między uczestnikiem a pracodawcą powstała na podstawie pisemnego przystąpienia uczestnika do PPE. Każdy program opiera się na pisemnej umowie zakładowej zawieranej między pracodawcą a reprezentacją pracowników danego pracodawcy. W umowie tej regulowane są najważniejsze kwestie związane z danym PPE, w tym wysokość składki podstawowej opłacanej do programu przez pracodawcę, forma, w jakiej jest on prowadzony oraz konkretny podmiot nim zarządzający. 
KONSEKWENCJE PRZEJĘCIA PRACODAWCY PROWADZĄCEGO PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY
date of publication 20-06-2012
Czy w przypadku połączenia przez przejęcie dotychczasowego pracodawcy prowadzącego Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) przez nowego, PPE będzie dalej prowadzony?
 
Tak, w świetle art. 7 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych nowy pracodawca z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia PPE przez dotychczasowego pracodawcę.
 
Z uwagi na charakter regulacji dotyczących pracowniczych programów emerytalnych, które mają na celu umożliwienie Pracownikom długotrwałego oszczędzania i pomnażania oszczędności na przyszłą emeryturę, ustawodawca przewidział, iż w przypadku połączenia także poprzez przejęcie innego Pracodawcy, 
ŚRODKI ZGROMADZONE W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM A ROZWÓD
date of publication 20-06-2012
Czy środki zgromadzone w PPE należą do majątku wspólnego małżonków?
 
Środki zgromadzone na rachunku PPE prowadzonym w formie umowy o wnoszenie przez pracowników składek do funduszu inwestycyjnego powinny zostać zakwalifikowane jako majątek wspólny małżonków i wówczas orzeczenie rozwodu i dział majątku może skutkować wypłatą środków z rachunku uczestnika PPE na rzecz byłego współmałżonka w sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa pomiędzy współmałżonkami istniała majątkowa wspólność ustawowa.
 
 
Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: uPPE) nie regulują kwestii podziału środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym programie emerytalnym (dalej: PPE) w sytuacji rozwodu Uczestnika PPE pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej. W związku z powyższym, dla rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości należy posłużyć się regulacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRiO). Zgodnie z art. art. 31 § 2 KRiO do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12