Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
knowledge base
ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ CZ.2
date of publication 19-12-2013
W świetle art. 112 § 2 K.p. pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu (w całości lub w części, wtedy gdy pracodawca zmienił tylko rodzaj kary lub obniżył wysokość kary pieniężnej) wystąpić do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 
 
WYSOKOŚĆ KARY PIENIĘŻNEJ
date of publication 12-08-2013
Pytanie: W jakiej wysokości pracodawca może nałożyć na mnie karę pieniężną?
 
Odpowiedź: Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ewentualnych potrąceń dozwolonych przez ustawodawcę bez zgody pracownika zgodnie z  art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.
RÓŻNICE POMIĘDZY KARĄ PIENIĘŻNĄ A INNYMI KARAMI PORZĄDKOWYMI
date of publication 06-08-2013
Pytanie: Czym się różni kara pieniężna od innych kar porządkowych? Kiedy która jest stosowana?
 
Odpowiedź: Kara pieniężna ma charakter majątkowy i uszczupla wynagrodzenie pracownika. Kara ta jest uznawana za karę stosowaną za najcięższe przewinienia wymienione w art. 108 § 2 Kodeksu pracy uzasadniające ukaranie pracownika.
RÓŻNICE MIĘDZY KARĄ UPOMNIENIA I KARĄ NAGANY
date of publication 01-08-2013
Pytanie: Czym się różni kara upomnienia od kary nagany. Kiedy która może być stosowana?
 
Odpowiedź: Zarówno kara nagany jak i upomnienia mogą być udzielone za przewinienia należące do tej samej kategorii zachowań wskazanych w art. 108 K.p. Pracodawca pomimo swobody wyboru w zakresie ich stosowania powinien kierować się sprawiedliwymi i obiektywnymi kryteriami w ocenie zachowania pracownika w tym stopniem zawinienia, uzasadniającymi nałożenie jednej z tych kar. O każdorazowym prawidłowym udzieleniu kary upomnienia lub nagany decyduje całokształt okoliczności faktycznych konkretnego przypadku.
KIEDY PRACODAWCA MOŻE UKARAĆ PRACOWNIKA NAGANĄ
date of publication 15-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę nagany za spóźnienie się do pracy?
 
Odpowiedź: Tak, pracodawca może udzielić kary nagany za spóźnienie do pracy.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (do którego zalicza się również spóźnienie) karę upomnienia lub nagany. W tym zakresie istnieje swoboda oceny zachowania pracownika i związana z tym swoboda podjęcia decyzji w sprawie nałożenia kary lub odstąpienia od ukarania pracownika. Pracodawca ma również prawo decydowania o wyborze kary porządkowej, ale z wyłączeniem kary pieniężnej, która może być nałożona tylko w ściśle określonych przypadkach do których spóźnienie się nie zalicza. 
MOŻLIWOŚĆ NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ INNEJ KARY PORZĄDKOWEJ NIŻ WYMIENIONEJ W KODEKSIE PRACY
date of publication 11-07-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie tylko kary porządkowe wskazane w kodeksie  pracy czy też zakładowe prawo pracy może wprowadzać inne rodzaje kary?
 
Odpowiedź na to pytanie ogranicza się do zatrudnienia pracownika na podstawie stosunku pracy, do którego mają jedynie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W niektórych innych aktach prawnych regulujących stosunki pracy poszczególnych grup zawodowych odpowiedzialność dyscyplinarna lub porządkowa może być rozszerzona. Poza tym katalog kar porządkowych na gruncie przepisów Kodeksu pracy, które pracodawca może nakładać na pracowników jest
TRYB UDZIELANIA KAR PORZĄDKOWYCH
date of publication 08-07-2013
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników regulują, obok katalogu kar porządkowych i przesłanek ich zastosowania, także tryb w jakim odbywa się ich udzielenie (art. 109 – 112 K.p.). Postanowienia te mają służyć przejrzystości postępowania pracodawcy chcącego udzielić pracownikowi kary porządkowej, a zarazem spełniają funkcję ochronną, zapobiegającą możliwości karania pracownika za przewinienie w nie określonym bliżej okresie czasu. W świetle art. 109 K.p. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i jednocześnie po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Te dwa terminy łącznie wyznaczają granice czasowe, w jakich może być zgodnie z prawem nałożona kara porządkowa. 
 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ CZ.1
date of publication 26-06-2013
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników, zawierają postanowienie umożliwiające pracownikowi wyrażanie swojego poglądu na temat zastosowanej kary oraz dają możliwość weryfikacji zgodności z prawem postępowania pracodawcy, przy udzieleniu kary porządkowej w toku postępowania przed sądem pracy.  Art. 112 K.p. regulujący tryb odwoławczy od nałożonej kary porządkowej, przewiduje dwa środki odwoławcze: sprzeciw oraz wystąpienie do sądu pracy o uchylenie kary przez sąd pracy.  W świetle  § 1 rzeczonego przepisu, jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Oznacza to, iż sprzeciw ten jest elementem procedury wewnątrzzakładowej dotyczącej udzielania kar porządkowych.
ZATARCIE FAKTU UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC PRACOWNIKA
date of publication 21-06-2013
Pytanie: W jakim terminie od naruszenia może być zastosowana kara porządkowa? Jak liczyć ten termin?
 
Odpowiedź:
Kara porządkowa zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy nie może być udzielona po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Terminy te oznaczone w tygodniach i miesiącach kończą się z upływem dnia, który nazwą (termin 2 tygodniowy) lub datą (termin 3 miesięczny) odpowiada początkowemu dniowi terminu.
KARA ZA OPUSZCZENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRZERWY
date of publication 20-06-2013
Obowiązujące przepisy dają pracownikom uprawnienie do wliczanej do 8 godzinnego czasu pracy 15 minutowej przerwy, w czasie której pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Powstaje pytanie o status pracownika w czasie takiej przerwy oraz o możliwość dysponowania przez pracodawcę takim pracownikiem w trakcie tej przerwy. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w danym zakładzie pracy zakazu opuszczania terenu zakładu pracy w czasie tej przerwy. 
WARUNKI NAŁOŻENIA PRZEZ PRACODAWCĘ KARY PIENIĘŻNEJ NA PRACOWNIKA
date of publication 13-06-2013
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę pieniężną za spóźnienie się do pracy?
 
Odpowiedź:
Nie, pracodawca nie ma takiej możliwości.
TERMIN OD POTRĄCENIA KARY PORZĄDKOWEJ PIENIĘŻNEJ
date of publication 07-06-2013
Pytanie: Po jakim czasie od nałożenia pracodawca nie może potrącić kary porządkowej pieniężnej?
 
Odpowiedź:
W świetle art. 108 § 3 i art. 112 § 3 pracodawca powinien potrącić karę pieniężną z najbliższego płatnego wynagrodzenia pracownikowi po dacie ukarania. Brak potrącenia w tym terminie, uniemożliwia dokonanie potrącenia z dalszych wynagrodzeń należnych pracownikowi.
 
Dyspozycja art. 108 § 3 Kodeksu pracy wskazuje, iż  limity ograniczające wysokość kary pieniężnej dotyczą wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Natomiast art. 112 § 3 K.p. stanowi, iż w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez Sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. Z brzmienia powyższych uregulowań wynika, iż kara pieniężna jest potrącana niemalże natychmiast z wynagrodzenia pracownika, skoro w przypadku jej uchylenia jej równowartość podlega zwrotowi przez pracodawcę. W konsekwencji potrącenie kary pieniężnej przez pracodawcę powinno nastąpić z pierwszego możliwego wynagrodzenia do wypłaty pracownikowi, po dniu jej nałożenia.
 
RODZAJE KAR PORZĄDKOWYCH PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY
date of publication 06-09-2012
Przepisy Kodeksu pracy w Dziale Czwartym dotyczącym obowiązków stron stosunku pracy zawierają postanowienia o odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 108 – 113 K.p.). Celem tych przepisów jest wyposażenie pracodawcy w środki umożliwiające dyscyplinowanie swoich podwładnych  w związku z określonymi zachowaniami, które można ocenić za naganne, wpływające na zaburzenie procesu pracy. Katalog takich  środków, zwanych na gruncie przepisów Kodeksu pracy karami, wymieniony jest w art. 108.
PISMA PRACODAWCY DOTYCZĄCE NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH NIE BĘDĄCYCH KARAMI PORZĄDKOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W AKTACH OSOBOWYCH PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Co mogę zrobić jeśli pracodawca umieścił w moich aktach osobowych pisma dotyczące naruszeń obowiązków pracowniczych, nie będące zawiadomieniami o udzieleniu kar porządkowych?
 
 
Istota określenia jakie dokumenty mogą być gromadzone przez pracodawcę w aktach osobowych sprowadza się do oceny prawnej treści przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 286)w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Rozporządzenie to w § 6 wskazuje, iż akta osobowe dzielą się na trzy części a ponadto precyzuje jakie dokumenty mogą być w każdej części przechowywane.
ZATARCIE KARY PORZĄDKOWEJ PO ROKU NIENAGANNEJ PRACY W TOKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O JEJ UCHYLENIE
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Jaki wpływ na postępowanie przed sądem ma zatarcie kary po roku nienagannej pracy?
 
 
Zgodnie z art. 112 § K.p. pracownik może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do Sądu pracy z powództwem o uchylenie kary porządkowej. Ten tryb jest dopuszczalny jedynie w przypadku złożenia uprzednio sprzeciwu do pracodawcy w przepisanym terminie, ponieważ jedynie wyczerpanie procedury wewnątrzzakładowej uprawnia pracownika do skorzystania z drogi sądowej (tak też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98). Jednakże w świetle art. 113 § 1 K.p.  karę uważa się za niebyłą, a odpis
ZAKRES ORZECZENIA SĄDU PRACY W SPRAWIE O UCHYLENIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Czy Sąd może zmienić zastosowaną przez pracodawcę karę porządkową?
 
 
 
Kodeks pracy w art. 108 wskazuje rodzaje przewinień pracownika uzasadniających zastosowanie kary porządkowej. Pracodawca może nałożyć udzielić za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy kary
MOŻLIWOŚĆ PRZYWRÓCENIA TERMINU DO ODWOŁANIA SIĘ DO SĄDU PRACY W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANĄ KARA PORZĄDKOWĄ
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Co mogę zrobić jeśli spóźnię się ze złożeniem odwołania od udzielonej kary porządkowej do Sądu?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2  statuuje sądową kontrolę nałożenia przez pracodawcę wobec pracownika kary porządkowej. Możliwość podważenia decyzji pracodawcy w postępowaniu sądowym jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, zakończonego odrzuceniem sprzeciwu w całości lub w części, np. zmianę kary z nagany na upomnienie lub obniżenie wysokości kary pieniężnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98).  
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH Z DOTYCZĄCYCH KAR PORZĄDKOWYCH
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Jaki Sąd jest właściwy do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zastosowania kary porządkowej?
 
 
 
Kodeks pracy w art. 112 § 2 przyznaje pracownikowi, który złożył sprzeciw do pracodawcy od zastosowanej kary porządkowej, prawo wystąpienia do Sądu pracy z żądaniem jej uchylenia. Termin do wniesienia pozwu wynosi 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu pracownika. Jednakże przepisy Kodeksu pracy nie wskazują sadu, który będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy o uchylenie kary porządkowej.
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIE ODWOŁANIA DO SĄDU W ZWIĄZKU Z ODRZUCENIEM PRZEZ PRACODAWCĘ SPRZECIWU PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Czy pracodawca odrzucając sprzeciw powinien mnie poinformować o prawie złożenia odwołania do sądu?
 
 
 
Kodeks pracy regulujący tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej przewiduje dwa środki przysługujące pracownikowi. Zgodnie z art. 112 pierwszym z nich jest sprzeciw od udzielonej kary porządkowej, który pracownik może wnieść do pracodawcy w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu.  
PODJĘCIE DECYZJI O ODRZUCENIU LUB UWZGLĘDNIENIU SPRZECIWU OD ZASTOSOWANEJ KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca musi się ustosunkować do sprzeciwu pracownika? Jeśli tak to w jakim terminie?
 
 
Kodeks pracy w przepisach dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników, przewiduje tryb odwoławczy, z którego może skorzystać pracownik. Tryb ten ma na celu weryfikację decyzji pracodawcy o zastosowanej karze porządkowej. Postępowanie reklamacyjne składa się z dwóch etapów: złożenia sprzeciwu do pracodawcy, który sam może zweryfikować swoją pierwotną decyzje co do ukarania oraz odwołania się do Sądu pracy z roszczeniem o uchylenie kary porządkowej. W świetle art. 112 § 1 K.p.jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
 
Pytanie: Co powinien zrobić pracodawca jeśli nie wie, że jestem członkiem związku zawodowego?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 przewiduje procedurę reklamacyjną związaną z zastosowaną wobec pracownika karą porządkową.  Zgodnie z tym przepisem jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z  wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1998 r., (sygn. akt: I PKN 422/98),
ZWIĄZEK ZAWODOWY A ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy związek zawodowy, którego jestem członkiem może zapobiec nałożeniu kary porządkowej przez pracodawcę?
 
 
Kodeks pracy w przepisach regulujących odpowiedzialność porządkową pracowników, przewiduje także tryb współdziałania organizacji związkowej reprezentującej pracownika wobec, którego zastosowano karę porządkową. W świetle art. 112 K.p. jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIA SPRZECIWU
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Czy pracodawca nakładając karę porządkową powinien mnie poinformować o prawie złożenia sprzeciwu?
 
 
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników ustanawiają tryb postępowania pracodawcy w związku z zamiarem zastosowania kary porządkowej. Przepis art. 112 K.p. przyznaje pracownikowi, który nie zgadza się z przesłankami i okolicznościami powodującymi udzielenie kary porządkowej prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o zastosowaniu wobec niego odpowiedzialności porządkowej.
TERMIN ZŁOŻENIA SPRZECIWU OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Kiedy mogę złożyć sprzeciw od nałożonej kary porządkowej?
 
 
Kodeks pracy w art. 112 stanowi, że jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Ponadto zgodnie z art. 110 o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując jednocześnie rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie
WCZEŚNIEJSZE USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy mogę wnosić do pracodawcy o wcześniejsze niż po roku usunięcie kary porządkowej?  W jaki sposób to zrobić?
 
 
Na podstawie dyspozycji art. 113 kodeksu pracy karę porządkową np. upomnienia czy nagany, uważa się za niebyłą po upływie roku nienagannej pracy pracownika. Rok ten należy liczyć od dnia nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary porządkowej. Przykładowo jeśli kara została nałożona 17 stycznia 2011 roku, to rok mija z końcem dnia 17 stycznia 2012 roku. Przez nienaganną pracę należy rozumieć sam fakt nienałożenia na pracownika przez tego samego pracodawcę kolejnej kary porządkowej. W razie ziszczenia się powyższego warunku na pracodawcy 
BRAK USUNIĘCIA ODPISU ZAWIADOMIENIA O NAŁOŻENIU KARY PORZĄDKOWEJ PO ROKU CZASU
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Co zrobić jeśli mimo upływu roku od nałożenia na mnie kary porządkowej pracodawca nie usunął z moich akt osobowych nałożonej kary?
 
 
Kodeks Pracy w art. 113 stanowi, iż karę porządkową uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Powyższe postanowienie Kodeksu pracy oznacza, że zatarcie faktu ukarania pracownika następuje po określonym czasie – jednego roku nienagannej pracy, z mocy samego prawa. W konsekwencji nie jest potrzebna żadna dodatkowa czynności do tego by
OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA CHRONIONEMU DZIAŁACZOWI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może oprócz nałożenia kary porządkowej obniżyć moje   wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego bez zgody związku zawodowego, jeśli jestem osobą objętą szczególną ochroną stosunku pracy?
 
 
Co do zasady przewinienie pracownika uzasadniające nałożenie kary porządkowej wymienionej w art. 108 K.p., tj. upomnienia, nagany lub kary pieniężnej, może stanowić także przyczynę wypowiedzenia warunków płacy.  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1979 r. (sygn. akt: I PR 64/79), „w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy wypowiedzenie warunków płacy wprawdzie nie jest karą
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ NA CHRONIONEGO CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę porządkową członkowi związku zawodowego objętego szczególną ochroną stosunku pracy bez zgody tego związku?
 
Zgodnie z art. art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1993 r. o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
  1)   wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2)   zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść wskazanego powyżej  pracownika
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ NA CZŁONKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Jakie znaczenie dla nakładania na mnie kary porządkowej ma moje członkostwo w związku zawodowym?
 
 
W świetle art. 112 § 1 K.p.,  jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 232K.p. jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich
MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA (ROZWIĄZANIA BEZ WYPOWIEDZENIA) UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy można nałożyć karę porządkową a następnie z tego samego powodu wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę ?
 
 
W świetle art. 108 K.p. katalog kar i przyczyn uzasadniających ich udzielenie jest zamknięty. Przepis ten wymienia trzy rodzaje kar porządkowych, a mianowicie karę upomnienia, nagany i pieniężną. Przewinienia uzasadniające udzielenie kary upomnienia i nagany są następujące: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
ZASTOSOWANIE KARY PORZĄDKOWEJ WOBEC BYŁEGO PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy można nałożyć karę porządkową na byłego pracownika, już po rozwiązaniu umowy o pracę ?
 
Kodeks pracy przewiduje w art.  109 terminy, w których dopuszczalne jest zastosowanie kary porządkowej oraz wskazuje, iż ukaranie może nastąpić jedynie po wysłuchaniu pracownika. Natomiast art. 110 K.p. stanowi, iż o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informuje o prawie
OBECNOŚĆ OSÓB TRZECICH PRZY WYSŁUCHANIU PRACOWNIKA W SPRAWIE UDZIELENIA KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy przy wysłuchaniu pracownika przed nałożeniem kary porządkowej mogą lub powinny być osoby trzecie?
 
 
Kodeks pracy w art. 109 ustanawia procedurę udzielenia kary porządkowej. Zgodnie z tym przepisem jednym z jej elementów jest wysłuchanie pracownika, przed jego ukaraniem.
 
W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1999 r. (sygn. akt: I PKN) językowe i potoczne rozumienie użytego przez ustawodawcę zwrotu "po uprzednim wysłuchaniu" wymaga od pracodawcy zachowania ustnego sposobu wysłuchania pracownika, który w tej właśnie formie
WYSŁUCHANIE PRACOWNIKA CZY ZAWSZE USTNIE?
date of publication 03-06-2012
Pytanie: W jaki sposób powinno nastąpić wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary?
 
 
W świetle art. 109 Kodeksu pracy kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Językowe znaczenie pojęcia „wysłuchanie” wskazuje na to, iż czynność ta powinna odbyć się w formie ustnej. Instytucja "wysłuchania pracownika" ma na celu z jednej strony - zobiektywizowanie decyzji przełożonego, z drugiej zaś strony - umożliwienie pracownikowi złożenia wyjaśnień
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ PRACODAWCA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Kto ma stwierdzić podstawy do nałożenia kary porządkowej ? Kto udziela kary porządkowej ?
 
 
Kodeks pracy w art. 108 stanowi, iż kary porządkowe, tj. upomnienia, nagany i pieniężną, może zastosować pracodawca. Istotne jest określenie na gruncie przepisów prawa pracy możliwości przekazania niektórych kompetencji przez pracodawcę innym osobom. Uprawnionymi do stosowania kar porządkowych są wszyscy pracodawcy, to znaczy zarówno osoby fizyczne zatrudniające pracowników, jak i osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej należące do
FORMA NAŁOŻENIA KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie:  Czy kara porządkowa musi zostać nałożona na piśmie, czy też może być udzielona ustnie lub za pośrednictwem maila lub faksu?
 
Kodeks pracy w art. 110 stanowi, iż o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując jednocześnie rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia. Jednocześnie należy poinformować ukaranego o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Po pierwsze należy stwierdzić, że zastosowanie kary porządkowej nie jest oświadczeniem woli pracodawcy w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego i w konsekwencji przepisy
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNICY W CIĄŻY
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownicę w stanie ciąży?
 
 
Pracownice w ciąży są na podstawie przepisów Kodeksu pracy kategorią pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Postanowienia dotyczące uprawnień takich osób zawarte są w Dziale ósmym Kodeksu pracy (art. 176 – 1891). Dyspozycja art. 177 K.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEGO NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
date of publication 03-06-2012
Pytanie:  Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym?
 
 
Aby określić dopuszczalność udzielenia kary porządkowej pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym, trzeba stwierdzić czy nie istnieją przepisy ograniczające ukaranie pracownika. W trakcie trwania niezdolności od pracy spowodowanej chorobą zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy  pracę, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z treści tego przepisu nie wynika, iż nie jest możliwe udzielenie kary porządkowej w tym okresie. Potwierdzają to także postanowienia Kodeksu pracy
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEMU NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM ALBO WYCHOWAWCZYM
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym ?
 
 
Możliwości zastosowania kary porządkowej pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym należy odnieść w pierwszej kolejności do przepisów regulujących uprawnienia związane z rodzicielstwem, a w drugiej  do przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników.  W zakresie tej kategorii pracowników ustawodawca przewidział postanowienia ustanawiające szczególną ochronę stosunku pracy.
UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ PRACOWNIKOWI PRZEBYWAJĄCEMU NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM LUB BEZPŁATNYM
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika będącego na urlopie wypoczynkowym lub bezpłatnym ?
 
 
Określenie możliwości udzielenia kary porządkowej pracownikowi należy rozpatrzyć w kontekście przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników oraz ustanawiających szczególną ochronę stosunku pracy. W świetle art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Oznacza to, iż zakaz ustanowiony w tym przepisie, dokonywania określonych czynności wobec pracownika w zakresie stosunku pracy dotyczy jedynie
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ PO 5 MIESIĄCACH OD POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA PRZEZ PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie:  Czy pracodawca może nałożyć na mnie karę porządkową za spóźnianie się do pracy które miało miejsce 5 miesięcy temu? 
 
 
Art. 108 § 1 Kodeksu pracy stanowi, iż za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może udzielić kary upomnienia i nagany.
NAŁOŻENIE KARY PORZĄDKOWEJ A NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy nałożenie kary porządkowej narusza moją godność osobistą?
 
 
Nałożenie kary porządkowej przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 108 – 113 K.p.) ma na celu zdyscyplinowanie podwładnych popełniających określone w tych przepisach przewinienia. Generalnie kary te (upomnienia, nagany) łącznie z karą pieniężna dotykają godności i czci a także postrzegania określonej osoby jako pracownika sumiennie i nienagannie wykonującego obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Istota stwierdzenia, czy w przypadku udzielenia kary
MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW PŁACY Z PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCEJ UDZIELENIE KARY PORZĄDKOWEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może oprócz nałożenia kary porządkowej obniżyć moje wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego?
 
Odpowiedź:
Oprócz udzielenia kary porządkowej pracodawca, co do zasady może dokonać wypowiedzenia warunków płacy, o ile przyczyna uzasadniająca nałożenie kary porządkowej jest na tyle istotna, iż może stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia pracownika.
 
Katalog kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie pracy ma charakter zamknięty. W świetle art. 108 K.p., możliwe jest udzielenie następujących kar porządkowych:
  1. kary upomnienia,
  2. kary nagany,
  3. kary pieniężną.
POTRĄCENIE KARY PIENIĘŻNEJ Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może potrącić karę pieniężną jeśli zarabiam minimalne wynagrodzenie za pracę?
 
 
Kodeks pracy zawiera w Dziele trzecim Rozdziale drugim przepisy mające na celu ochronę wynagrodzenia za pracę.  Intencją ustawodawcy było zapewnienie pracownikowi uzyskiwanie dochodu także w sytuacjach umożliwiających potrącenie niektórych należności pracodawcy jak i osób trzecich. Przepisem, który wskazuje jakie należności podlegają potrąceniu bez zgody pracownika jest art. 87 K.p., według którego z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu obciążeń publicznoprawnych, tzn. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy,
POTRĄCENIE KARY PIENIĘŻNEJ BEZ ZGODY PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może potrącić karę pieniężną bez mojej zgody?
 
Zasady dotyczące możliwości potrącania przez pracodawcę kwot pieniężnych z wynagrodzenia pracownika uregulowane są w Dziele trzecim Rozdziale drugim Kodeksu pracy, dotyczącym ochrony wynagrodzenia za pracę.  Zgodnie z art. 87 § 1 K.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA WOLNE OD POTRĄCEŃ KAR PORZĄDKOWYCH PIENIĘŻNYCH
date of publication 03-06-2012
Pytanie:Z jakich składników wynagrodzenia pracodawca nie może potrącić kary porządkowej pieniężnej?
 
 
Kodeks pracy w art. 108 § 3 stanowi, iż kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Przepis powyższy nie wskazuje o jakie wynagrodzenie chodzi, co oznacza, iż należy mieć na uwadze jego wszystkie składniki o ile
POTRĄCENIE KARY PORZĄDKOWEJ PIENIĘŻNEJ A UPŁYW CZASU
date of publication 03-06-2012
Pytanie: W jakim czasie pracodawca potrąci nałożoną na mnie karę pieniężną?
 
 
W świetle art. 108 § 3 Kodeksu pracy kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Natomiast z przepisu art. 112 § 3 K.p.
MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA NAŁOŻONEJ NA PRACOWNIKA KARY PIENIĘŻNEJ
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Co zrobić jeśli nałożona kara pieniężna jest za wysoka?
 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 3 Kodeksu pracy wysokość kary pieniężnej jaka może zostać nałożona przez pracodawcę na pracownika jest ściśle określona. Kara ta za jedno przekroczenie obowiązków uzasadniających jej udzielenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast suma tych kar nie może przewyższyć 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu innych przewidzianych w art. 87 § 1 pkt 1 - 3 K.p. potrąceń (czyli składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych jak i innych 
WPŁYW KARY PORZĄDKOWEJ NA WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA
date of publication 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca może tytułem kary porządkowej nie wypłacić mi wcale wynagrodzenia?
 
Kodeks pracy w art. 108 § 3 stanowi, iż kara pieniężna udzielona za jedno przewinienie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast suma tych kar nie może przewyższyć 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu innych przewidzianych w art. 87 § 1 pkt 1-3 K.p.
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12